Algemene Voorwaarden

Par.1 Inleiding

Welkom bij Universal Grading Services!

Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Universal Grading Services BV, gelegen op www.universalgradingservices.nl 

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat je deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf www.universalgradingservices.nl  niet gebruiken of bezoeken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

Cookies:

De website maakt gebruik van cookies om je online ervaring persoonlijker te maken. Door deze te openen, stemde je ermee in om de vereiste cookies te gebruiken.

Een cookie is een tekstbestand dat door een webpagina server op je harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op je computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan jou toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan je heeft uitgegeven.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. Je hebt de mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of om te weigeren. Er zijn enkele vereiste cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is je toestemming niet vereist, aangezien ze altijd werken. Hou er rekening mee dat door het accepteren van vereiste cookies, je ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde services als je dergelijke services op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een video weergavevenster van derden dat geïntegreerd is op onze website.

LicentieTenzij anders vermeld, bezit Universal Grading Services BV de intellectuele eigendomsrechten voor alle gegevens op bovengenoemde website. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je hebt hier toegang tot onze websites voor je eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je mag geen:

·         Materiaal van Universal Grading Services BV kopiëren of opnieuw publiceren;

·         Materiaal van Universal Grading Services BV verkopen, verhuren of in sublicentie geven;

·         Materiaal van Universal Grading Services BV reproduceren, dupliceren of kopieren

·         Herdistribueren van inhoud van Universal Grading Services BV.

Deze overeenkomst begint op 8 oktober 2021.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om op onze Social Media meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. Universal Grading Services BV filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen vóór hun aanwezigheid op de mogelijke Social Media platformen. Reacties weerspiegelen geen standpunten en meningen van Universal Grading Services BV, zijn agenten en/of affiliate ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die zijn opvattingen en meningen plaatsen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Universal Grading Services BV niet aansprakelijk voor de opmerkingen of enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van, en/of het plaatsen van, en/of de verschijning van de reacties op deze websites.

Universal Grading Services BV behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die inbreuk maken op deze algemene voorwaarden.

Je garandeert en verklaart dat:

·         Je het recht hebt om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;

·         De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van een derde partij;

·         De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal, wat een inbreuk op de privacy is.

·         De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

Hierbij verleen je Universal Grading Services BV een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om je opmerkingen te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, formaten, of media.

Par. 2 Geldigheid voorwaarden

De diensten en aanbiedingen van Universal Grading Services BV worden uitsluitend geleverd op basis van onze hieronder uiteengezette voorwaarden. De diensten en goederen van Universal Grading Services BV omvatten onder meer de conditiebeoordeling (“Grading”/”Keuring”) van Trading Card Games, die eveneens uitsluitend op basis van de hier vermelde voorwaarden worden uitgevoerd. Doorslaggevend is steeds de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende versie. Consumenten in de zin van deze voorwaarden zijn natuurlijke personen óf rechtspersonen met wie zakelijke betrekkingen worden aangegaan zonder dat hen een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegerekend. Klanten in de zin van deze voorwaarden zijn dus zowel consumenten als ondernemers.

Par. 3 Aanbod en totstandkoming overeenkomst

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Onze presentaties van diensten en goederen op het web of bij andere gelegenheden zoals beurzen, conventies etc. vormen geen aanbod, maar een niet-bindende uitnodiging aan de klant om een offerte uit te brengen aan of te bestellen bij Universal Grading Services BV. Hieronder valt uitdrukkelijk ook het toezenden van artikelen door de klant met het oog op een sortering door Universal Grading Services BV. Universal Grading Services BV behoudt zich het recht voor om aan Universal Grading Services BV voorgelegde aanbiedingen te accepteren. Designs en daarin begrepen ook afmetingen, gewichten en andere voorstellingen zijn slechts beschrijvend en houden geen enkele garantie van eigenschappen in. Wij behouden ons te allen tijden het recht voor zowel technische als andere wijzigingen in design, kleur, gewicht, enz. aan te brengen binnen de grenzen van het redelijke dat in de Gradingindustrie valt.

Wij zullen de ontvangst van toegezonde producten door de klant bevestigen, door middel van whatsapp berichten of via onze social media kanalen. De ontvangstbevestiging houdt geen bindende aanvaarding van de bestelling in, maar houdt enkel een verklaring van aanvaarding in als wij dit uitdrukkelijk vermelden. De aanvaarding van het contractaanbod geschiedt schriftelijk en digitaal. In geval van onmiddellijke levering wordt de aanvaarding van de overeenkomst stilzwijgend bevestigd; de schriftelijke vorm wordt vervangen door de bijgevoegde factuur. Wij hebben het recht de aanvaarding van de bestelling te weigeren. Onze verkopers zijn niet gemachtigd mondelinge nevenafspraken te maken.

Par. 4 Leverings- en uitvoeringstermijn

Data en leveringstermijnen zijn bindend. De door ons opgegeven contractuele return tijden dienen door ons te worden nageleefd. Indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen (persoonlijke of familiale), waardoor er sprake is van overmacht en er daardoor vertraging zal zijn, zal er onmiddellijk contact worden opgenomen met de klant om dit kenbaar te maken.

Par. 5 Risico-overgang

Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen en alle door Universal Grading Services BV geleverde diensten gaat in het geval van een aankoop per postorder ook over op de consument bij de overhandiging van de goederen en diensten aan de door de consument aan te wijzen vervoerder (zoals postdienst, pakketdiensten, spoorwegen, andere logistieke dienstverleners, vrachtvervoerders en dergelijke). Universal Grading Services BV beveelt in principe het afsluiten van transportverzekeringen aan op basis van de waarde van de goederen. Bij ondernemers gaat het risico van toevallige teloorgang en toevallige verslechtering van de goederen over op de ondernemer bij de overdracht, bij verkoop door aflevering op een andere plaats dan de plaats van uitvoering, bij aflevering van de goederen aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren. De overdracht is hetzelfde indien de klant in gebreke is met de aanvaarding.

Par. 6 Garantie

Universal Grading Services BV garandeert de goede uitvoering van bestellingen en opdrachten. Voor consumenten geldt een garantietermijn van 24 maanden op goederen en diensten. Voor ondernemers geldt een garantietermijn van 6 maanden. De sorteringen worden allemaal onafhankelijk uitgevoerd. Er wordt voor gezorgd dat elke sortering door minimaal 2 medewerkers wordt nagekeken.

Par. 7 Betaling

Facturen zijn betaalbaar door bankoverschrijving, credit card betaling, Ideal of Bancontact, tenzij anders overeengekomen. Verzendkosten zijn zowel voor heen als terug voor de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In gevallen dat facturen na meerdere verzoeken niet worden voldaan en onze contactmomenten worden genegeerd, en de achtergelaten goederen niet worden opgehaald worden deze opgeslagen tegen kosten van één euro per dag, per goed. We bewaren dezen met een drempel tot 500 euro 3 maanden vast. Bedragen daarboven worden 12 maanden bewaard. Na deze verstreken termijnen behouden wij ons het recht om deze goederen te verkopen om de niet betaalde prestaties te voldoen.


Par. 8 Aansprakelijkheid

Schadeclaims tegen Universal Grading Services BV wegens schending van wettelijke of contractuele verplichtingen of om andere redenen zijn niet uitgesloten. Wij zijn aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade. In het geval van licht nalatig plichtsverzuim zal onze aansprakelijkheid en die van onze plaatsvervangende agenten beperkt zijn tot de voorzienbare, contracttypische, directe gemiddelde schade. Bij licht nalatig plichtsverzuim dat niet essentieel is voor het contract en waarvan de schending de uitvoering van het contract niet in gevaar brengt, zijn wij en onze plaatsvervangers niet aansprakelijk.

Par. 9 Gegevensbescherming en recht van verzet

De voor de transactie noodzakelijke gegevens worden door ons opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling gebruikt.

Par. 10 Herroeping

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Par. 11 Geschillen in verband met een online koopcontract

In geval van geschillen in verband met een online aankoopcontract of een online dienstencontract hebben de klant en Universal Grading Services BV de mogelijkheid om gebruik te maken van een online geschillenbeslechting van de EU-Commissie, te bereiken op: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Par. 12 Gebruiksrecht

De klant stemt ermee in dat de door Universal Grading Services BV gesorteerde/gekeurde objecten kunnen worden afgebeeld op de website van Universal Grading Services BV of andere informatiemedia met als doel de service van Universal Grading Services BV te presenteren.

Par. 13 Slotbepaling

Op deze Algemene Voorwaarde is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van consumenten die hun overeenkomst niet voor professionele of commerciële doeleinden sluiten, geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft. De bepalingen van het UN-koopverdrag zijn niet van toepassing. Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen onze vestigingsplaats. Hetzelfde geldt wanneer de klant geen algemeen bevoegde rechtbank in Nederland heeft of wanneer de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats van de klant op het tijdstip van het instellen van de vordering onbekend is. Mochten afzonderlijke bepalingen van het contract met de klant, inclusief deze Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De geheel of gedeeltelijk ongeldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling waarvan het economisch succes dat van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner